Modify Search

Vp Head Customer Service Jobs in Hanoi

Filter
1 Jobs

Head of Customer Service

Persolkelly
Hanoi Vietnam
10-13 years

1. Xây dựng hệ thống, quy trình, quy định/Building systems, processes and regulations * Xây dựng v cập nhật quy trình hoạt động, cẩm nang giải đáp của bộ phận dịch vụ khách hng Develop and update operational processes, handbook of customer serv

Know more banner-img