Modify Search

Validation Specialist Ii Jobs in Vietnam

Filter
1 Jobs

Phạm vi công việc/ * Nhận v giao hồ sơ - ti liệu giữa phòng sản xuất v các bộ phận khác/ * Thực hiện các báo cáo của phòng sản xuất/ * Theo dõi v lưu trữ hồ sơ đo tạo cá nhân của nhân viên sản xuất/ * Thực hiện các công việc hnh chánh của

Skills :

Know more banner-img