Modify Search

Software Engineer Programmer Jobs in Bien Hoa

Filter
2 Jobs

Job Description The Role * To oversee the food & beverage operations of the Hotel * To interact with other departments to ensure guests receives high level of service * To be entrepreneurial and to think beyond the boundaries is expected

Senior Trade Sales Representative

Abbott Ensure
Bien Hoa Vietnam
Not Specified

JOB DESCRIPTION: . Thực hiện các bước bán hng cơ bản . Các phép toán qui đổi trong sales . Hồ sơ bán hng, tuyến bán hng, đánh giá thực hiện . Trưng by v bán đủ các nhãn hang . Thu công nợ, cân đối công nợ . Nghiên cứu số liệu của mỗi cửa hang . Thốn

Know more banner-img