Modify Search

Retailing Jobs in Bien Hoa

Filter
2 Jobs

Warehouse Staff

Abbott Ensure
Bien Hoa Vietnam
Not Specified

JOB DESCRIPTION: - Chịu trách nhiệm tiếp nhận hng hoá theo yêu cầu của Giám sát bán hng, Quản lý Kho hng - Thực hiện chuẩn bị hng hóa đúng lô / ngy, số lượng ... theo phiếu đơn hng v ký nhận - Kiểm tra số lượng hng hoá thực tế với số trong hóa đơn đ

Senior Trade Sales Representative

Abbott Ensure
Bien Hoa Vietnam
Not Specified

JOB DESCRIPTION: . Thực hiện các bước bán hng cơ bản . Các phép toán qui đổi trong sales . Hồ sơ bán hng, tuyến bán hng, đánh giá thực hiện . Trưng by v bán đủ các nhãn hang . Thu công nợ, cân đối công nợ . Nghiên cứu số liệu của mỗi cửa hang . Thốn

Know more banner-img