Modify Search

Quality Assurance Manager Jobs in Bien Hoa

Filter
4 Jobs

Premier Advisory, Specialist

AIA Group
Bien Hoa Vietnam
3-6 years

Bring your career aspirations to life with AIA!At AIA we do things differently to make a healthy difference in people's lives. That difference starts with every individual at AIA. We provide an environment and culture that helps our people live well

1. Quản lý địa bn . Phát triển cơ sở dữ liệu khách hng, hồ sơ chi tiết của bệnh viện/ trung tâm y tế/ chuyên gia chăm sóc sức khoẻ. . ánh giá, phân loại v xác định khách hng mục tiêu, ưu tiên các địa bn tim năng. . Xây dựng v duy trì mối quan hệ th

Skills :

1. Quản lý địa bn . Phát triển cơ sở dữ liệu khách hng, hồ sơ chi tiết của bệnh viện/ trung tâm y tế/ chuyên gia chăm sóc sức khoẻ. . ánh giá, phân loại v xác định khách hng mục tiêu, ưu tiên các địa bn tim năng. . Xây dựng v duy trì mối quan hệ th

Skills :

Premier Advisory, Specialist

AIA Group
Vietnam Bien Hoa
3-6 years

Bring your career aspirations to life with AIA!At AIA we do things differently to make a healthy difference in people's lives. That difference starts with every individual at AIA. We provide an environment and culture that helps our people live well

Know more banner-img