Modify Search

Crane Operator Jobs in Binh Thuan

Filter
2 Jobs

Crane, Fabricator

GE Wind Energy
Binh Thuan Quang Ngai
Not Specified

Job Description Summary Job Description 1. c hiểu kế hoạch cẩu, lựa chn thiết bị cẩu phù hợp với yêu cầu công việc. 2. ánh giá các yếu tố an ton liên quan, v tiến hnh thao tác cẩu nâng, di chuyển mã hng. 3. Kiểm tra thiết bị cẩu hằng ngy, kịp th

Overhead Crane Operator _ Thợ vận hành cẩu Cầu trục

GE Wind Energy
Binh Thuan Quang Ngai
Not Specified

Job Description Summary Job Description 1. c hiểu kế hoạch cẩu, lựa chn thiết bị cẩu phù hợp với yêu cầu công việc. 2. ánh giá các yếu tố an ton liên quan, v tiến hnh thao tác cẩu nâng, di chuyển mã hng. 3. Kiểm tra thiết bị cẩu hằng ngy, kịp th

Know more banner-img