Modify Search

2

contract jobs

Work Location - Onsite (Algeria) Mandatory Languages - French & English Day rate: Around 500 to 900 USD per day based on experience.

Skills :

Làm việc tại nhà Ngưi đánh giá tìm kiếm

Appen
Da Nang Ha Noi Ho Chi Minh
0-5 years
Not Specified

Nếu có, chúng tôi đang tìm kiếm thành viên mới cho đội ngũ ánh giá tìm kiếm. Là một ngưi đánh giá, bạn sẽ thực hiện những công việc trực tuyến đơn giản như cung cấp phản hồi dựa trên kết quả tìm kiếm, quảng cáo và nội dung trang web.

Skills :