Modify Search

Chu Jobs in Binh Thuan

Filter
2 Jobs

JOB DESCRIPTION: Phạm vi công việc/ Job Scope: - Quản lý hệ thống chất lượng v mặt tuân thủ tại Glomed 1. Control the Quality Systems about Compliance at Glomed 1 Các trách nhiệm chính/ Key Responsibilities: 1. Tham gia xây dựng v quản lý hệ thốn

JOB DESCRIPTION: Phạm vi công việc/ Job Scope: - Quản lý hệ thống chất lượng v mặt tuân thủ tại Glomed 1. Control the Quality Systems about Compliance at Glomed 1 Các trách nhiệm chính/ Key Responsibilities: 1. Tham gia xây dựng v quản lý hệ thống

Know more banner-img