Modify Search

Banking Accounting Financial Services Jobs in Bien Hoa

Filter
2 Jobs

Warehouse Staff

Abbott Nutrition Health Institute (ANHI)
Bien Hoa Vietnam
Not Specified

- Chịu trách nhiệm tiếp nhận hng hoá theo yêu cầu của Giám sát bán hng, Quản lý Kho hng - Thực hiện chuẩn bị hng hóa đúng lô / ngy, số lượng ... theo phiếu đơn hng v ký nhận - Kiểm tra số lượng hng hoá thực tế với số trong hóa đơn để đảm bảo chn chí

Skills :

. Thực hiện các bước bán hng cơ bản . Các phép toán qui đổi trong sales . Hồ sơ bán hng, tuyến bán hng, đánh giá thực hiện . Trưng by v bán đủ các nhãn hang . Thu công nợ, cân đối công nợ . Nghiên cứu số liệu của mỗi cửa hang . Thống kê, lựa chn v p

Skills :

Know more banner-img