Search by job, company or skills

  Highlights

  Job Description

  More Info

  Recruiter Info

2-3 Years
a month ago
40 Viewed
0 Applied

Job Description

V tr tuyn dng: DESIGNER

======================

Phng Chm lm vic ca Tp on GMO

ng trc suy ngh ca ngi tiu dng v doanh nghip

Kt ni vi th gii bng nhng tng v cng ngh th v,

Gp phn to nn n ci v s hng khi.

======================

V GMO Research & AI

Trong bi cnh cuc cch mng thng tin k thut s ang din ra, mi quan h gia ngi tiu dng trn ton th gii v cc doanh nghip ang thay i ln. S cn thit ca mt nn tng gii php marketing mi, nhm ti cu trc mi quan h gia doanh nghip v ngi tiu dng, nh c biu hin qua cm t ng sng to gi tr, ang ngy cng gia tng.

Trong thi i nh vy, chng ti mong mun cng mi ngi xy dng mt th gii ni m nim am m ca cc doanh nghip mun ng gp vo cuc sng ca mi ngi trn ton th gii, v nhng mong mun ca nhng ngi sng vi mc tiu c mt cuc sng tt p hn, giao thoa mt cch si ni trn mt nn tng. Chng ti hy vng rng cc n nhn t ngi dng s m ra tng lai cho nn tng ny. Nu mt nn tng cha ng nhng cng ngh AI tin tin v c th khi u vt tri, v kt qu l x hi ca chng ta s pht trin theo hng tch cc y nim vui, hnh phc.

V tng lai , cng ty chng ti trc ht mun gii thiu nn tng gii php marketing ASIA Cloud Panel, hin ang c trin khai ti 16 quc gia v khu vc chu , n vi ngi tiu dng v cc doanh nghip trong ton khu vc chu . Chng ti s lin tc cung cp cc dch v cn thit cho x hi.

NI DUNG TUYN DNG

======================

V tr tuyn dng: DESIGNER

https://gmo-research.jp/recruit

GMO Research & AI ang m rng nhiu dch v pht trin t ng trong nhng nm gn y.

Cc dch v bao gm:

 • Trang web kho st t pht trin InfoQ vi hn 800.000 thnh vin ti Nht Bn v Vit Nam
 • Nn tng nghin cu Market Observer

Chng ti ang tm kim nhng ng i mi cng nhau ci thin tri nghim ngi dng t mt gc nhn mi, trong bi cnh hin ti c nhiu vn cn gii quyt nh ci thin UI v tnh kh dng, m bo cht lng thit k.

Ph hp vi nhng ai!

 • Nhng ngi mun tham gia vo giai on khi ng ca i ng thit k ti mt cng ty nim yt trn sn chng khon Prime
 • Nhng ngi mun c quyn t ch ging nh mt cng ty khi nghip
 • Nhng ngi mun lm vic trong mi trng ton cu v tham gia vo thit k sn phm, dch v c trong v ngoi nc

Dch v chnh

Trang web kho st

infoQ(Japan)

https://infoq.jp/

Z.com Research(Overseas)

Vietnam:https://infoq.vn/

India:https://knowledgeprovider.z.com/

Singapore:https://sg.research.z.com/

Nn tng kho st GMO Ask

https://gmoask.jp/

Nn tng nghin cu

Market Observer

https://gmo-research.jp/service/platform/mo

Ni dung cng vic

 • Thit k trang web v ng dng di ng ca dch v cng ty
 • Thit k UI (to wireframe v prototype) v thit k giao din
 • Thit k v trin khai ni dung nh trang dch v, trang c bit v banner
 • To hng dn thng hiu
 • iu phi v giao tip vi cc phng ban lin quan

Yu cu bt buc

 • Kinh nghim thc t v thit k giao tip hoc thit k sn phm (trn 3 nm)
 • S dng thnh tho cc cng c thit k (Figma/Adobe Creative Cloud)
 • Kinh nghim thc t v m ha HTML, CSS (trn 2 nm)
 • Kinh nghim lin kt v iu phi vi cc phng ban khc (khng yu cu s nm kinh nghim)
 • C t duy lnh o v qun l
 • C t duy cam kt vi t chc kinh doanh
 • Kinh nghim s dng AI to ni dung (cc cng ngh v cng c IT mi nht) bao gm ChatGPT( V d: S dng ChatGPT vit vn bn, tm tt, dch thut, v.v.)
 • K nng ting Nht (N2 tr ln hoc mc giao tip hng ngy) hoc k nng ting Anh (mc giao tip hng ngy)

Yu cu u tin

 • Kinh nghim thit k UI/UX
 • Kinh nghim to thit k tun theo hng dn
 • Kinh nghim thc t v phn tch truy cp bng GA4
 • Kinh nghim lm vic v xy dng thng hiu
 • Kinh nghim thit k ha lin quan n qung co v khuyn mi s kin

K nng mm

 • C kh nng linh hot thch ng vi thay i
 • C kh nng thc hin cng vic mt cch ch ng
 • Thu hiu v chp hnh cc chnh sch nhn s Hy vui v, Hy kin tr v Hy tn trng

Nhng ngi c t duy m

Cch lm vic

 • V c bn, s n lm vic hng ngy ti vn phng ca cng ty GMO-Z.com RUNSYSTEM (Cng ty qun l ti Vit Nam).
 • Tun th theo quy nh lm vic ca cng ty GMO-Z.com RUNSYSTEM

V h s ng tuyn

 • Khi ng tuyn, vui lng chun b y ba ti liu sau: s yu l lch, bn tm tt qu trnh lm vic, v portfolio (hoc ti liu tng ng).
 • Ngn ng s dng trong h s l ting Nht hoc ting Anh.
 • Phng vn Online vi qun l nc ngoi

FUNCTION
Follow
Save
Report

Similar Jobs

Freelance Graphic Designer

Company Name Confidential

Fashion Designer

Company Name Confidential

People also considered

Hue

Career Advice to Find Better

Interview TipsResume & Cover LettersSalary NegotiationWork Life Balance
Last Updated: 01-06-2024 10:55:10 AM
Beware of Scammers

We don’t charge money for job offers