Video Editor

2-4 years
4 months ago
Job Description

vai trò Video Editor, bạn sẽ chu trách nhim chính cho mi video trên các kênh Marketing của công ty. Bạn cần ảm bảo duy trì hình ảnh thương hiu nhất quán v xuyên sut, ng thi sáng tạo những ý tưng mi phù hợp vi sản phẩm v thu hút sự chú ý của nhóm i tượng khách h ng mục tiêu.

M TẢ CNG VIC
 • Dựng video (80%):
 • Thực hin hậu kỳ các video ơn giản sử dụng cho mục ích truyn thông a kênh, ặc bit l trên các trang mạng xã hi.
 • Thực hin hậu kỳ các video minh ha chiếu trong sự kin / khóa hc, video tng kết khóa hc (tùy khóa).
 • Thực hin hậu kỳ video quảng cáo cho các sản phẩm của công ty.
 • Quay, chụp (20%):
 • Tham gia quay phim v chụp ảnh cho các sự kin, khóa hc của công ty v o các ng y cui tuần.
 • Tham gia ghi hình cùng team cho các dạng video truyn thông như Talkshow, Podcast, Interview.
 • Chnh sửa hình ảnh ã chụp từ các sự kin phục vụ các chiến dch truyn thông v xây dựng thương hiu.
 • Nhận v xử lý các ầu vic liên quan khác theo yêu cầu của quản lý.
YU CẦU

Bạn cần tha các yêu cầu v kỹ nng lẫn kinh nghim sau:

 • Bắt buc có:
 • Ti thiu 2 nm kinh nghim l m vic trong lĩnh vực dựng video.
 • Th nh thạo các công cụ dựng video như Premiere, CapCut
 • Biết sử dụng phần mm After Effect.
 • Nên có:
 • Biết sử dụng máy ảnh, máy quay phim.
 • Biết sử dụng công cụ chnh sửa hình ảnh như Photoshop, Lightroom
 • Có kỹ nng Sound Design mức cn bản.
 • Có kỹ nng setup ánh sáng.
 • Kỹ nng giao tiếp tt v xử lý vấn phát sinh mt cách linh hoạt.
 • ã từng l m vic trong lĩnh vực tương tự: công ty startup hoặc công ty công ngh (ặc bit l blockchain), t i chính, ầu tư..

CHNH SCH I NG NHN VIN EVOL
 • Thu nhập cạnh tranh: 10.000.000 VN - 14.000.000 VN
 • Chính sách ng y phép: 18 ng y phép/nm (1 tháng l m vic ược tích lũy 1,5 ng y phép). Bạn ược lấy phép trưc, thay vì nguyên tắc thông thưng ch ược nhận phép vi những tháng ã l m vic. ặc bit: V o cui nm, bạn ược chuyn ti a 8 ng y phép chưa sử dụng hết sang tin mặt.
 • ược l m vic trong mt môi trưng tôn trng sự khác bit vi những ng nghip có thái v tư duy tích cực, sẽ l những ngưi bạn ng h nh ầy cảm hứng cho bạn trên con ưng sự nghip của mình.
 • Thi gian l m vic từ thứ 2 - thứ 6 (9h - 18h30)
 • ược cấp máy Desktop 2 m n hình chuyên dựng phim.
 • ược tham gia các loại bảo him xã hi theo quy nh của pháp luật.
 • ược công ty mua gói bảo him cá nhân vi mức bi thưng lên ến 400 triu ng (ngay sau khi kết thúc thử vic).
 • ược tham gia các hoạt ng giải trí, ngh ngơi h ng nm của công ty (du lch, Xmas Party, Year-end Party) hoặc lựa chn ngh ngơi tại nh tùy v o s thích cá nhân (hưng lương ầy ủ).
 • Tham gia các khóa hc của EVOL Edu (công ty th nh viên) ho n to n mi n phí theo chính sách Quỹ hc tập ni b.
 • Tham gia các khóa hc khác ngo i công ty theo chính sách Quỹ hc tập chuyên môn.

V các quyn lợi tuyt vi khác.

H S DỰ TUYN BAO GM
 • Thư ứng tuyn (Cover letter): trình b y rõ r ng v thuyết phục lý do tại sao bạn nghĩ rằng mình phù hợp v sẽ l m tt công vic n y.
 • Sơ yếu lý lch (CV/Resume): những thông tin cụ th v kiến thức v kinh nghim của bạn.
 • H sơ nng lực (Portfolio) - Bắt buc có: Trình b y những dự án thiết kế, quay dựng m bạn ã tham gia v tạo ra th nh phẩm / ấn phẩm. Bạn có th ính kèm link trong CV hoặc Cover letter.

Ghi chú: Tải lên từng file riêng lẻ, không gửi file nén khi np h sơ ứng tuyn.

QUY TRNH XT TUYN:
 • Bạn gửi h sơ ứng tuyn bằng cách bấm nút Submit Application.
 • Nếu h sơ dự tuyn của bạn hợp l, bạn sẽ nhận ược phản hi trong vòng 1 tuần k từ khi nhận gửi h sơ nếu bạn ược chn phng vấn.
 • Chúng ta sẽ có mt cuc phng vấn ngắn qua in thoại trưc (vòng ầu tiên).
 • Nếu bạn vượt qua vòng in thoại, chúng tôi sẽ có mt cuc phng vấn trực tiếp v chuyên môn (vòng hai).
 • Nếu bạn vượt qua vòng thứ hai, chúng tôi sẽ có mt cuc phng vấn trực tiếp v sự phù hợp vi vn hóa (vòng cui cùng).
 • Nếu vượt qua vòng cui cùng, bạn sẽ ược thử vic 2 tháng trưc khi tr th nh mt th nh viên chính thức.
 • Nếu bạn có th bắt ầu công vic ngay thì ó sẽ l mt lợi thế rất ln.

Cảm ơn bạn ã lựa chn tham gia v o EVOL. Hy vng chúng ta sẽ có cơ hi cùng l m vic v cùng th nh công vi nhau.

JOB TYPE

Industry

Other

Function

Skills

About
Job Source: www.linkedin.com

People Also Considered

Career Advice to Find Better