Trade Sales Representative - Central

Trade Sales Representative - Central

Abbott Nutrition Health Institute (ANHI)
Vietnam
Not Specified
Not Specified

Job Description


  • Lập kế hoạch kinh doanh để đạt mục tiêu v nhằm đáp ứng các mục tiêu của vùng quản lý
  • Thiết lập mối quan hệ với ngưi bán lẻ và ngưi bán buôn để khám phá các nhu cầu, tiếp nhận đơn hàng và tăng lượng sản phẩm tồn kho
  • Thực hiện các cuộc chào hàng mỗi ngày để tăng số lượng đơn hàng, kiểm tra hàng tồn kho, và bảo đảm việc bán hàng thích hợp của mỗi khách hàng
  • Quản lý công nợ của khách hàng
  • àm phán hợp đồng với khách hàng để có được giải pháp đôi bên cùng có lợi nhằm đạt được mục tiêu đồng thi tha mãn các nhu cầu của khách hàng
  • Bảo đảm các cửa hàng thực hiện bán hàng phù hợp với các kỳ vng của Abbott nhằm tối đa hóa sự sẵn có sản phẩm và doanh số tim năng
  • Tác động để khách hàng duy trì sự cân bằng hợp lý giữa hàng tồn kho và tín dụng thị trưng liên quan đến thu hồi công nợ
  • Nghiên cứu số liệu của mỗi cửa hàng, thống kê, lựa chn và phát triển cửa hàng mới
  • Tác động để các nhà phân phối vận chuyển hàng tồn kho và tuân thủ kế hoạch lộ trình phù hợp với kế hoạch khách hàng

Job Details

Employment Types:

Industry:

Other

Similar Jobs

People Also Considered

Data Not Available

Career Advice to Find Better

Simple body text this will replace with orginal content