Officer, BCS - Ha Noi

Officer, BCS - Ha Noi

Manulife - Agnes Yung
Ha Noi Vietnam
Not Specified
Not Specified

Job Description


Are you looking for unlimited opportunities to develop and succeed With work that challenges and makes a difference, within a flexible and supportive environment, we can help our customers achieve their dreams and aspirations.
Job Description
1. Kiểm soátHỗ trợ công táctuyển dụng đại lý, bán hàng khuyến mãi và các công việc hành chính văn phòng (Monitor and support agency recruitment, sell promotion gifts and other admin tasks)
 • Trực điện thoại tổng đài văn phòng (Be the receptionist)
 • Hỗ trợ công tác chuẩn bị các lớp MIT tại khu vực (Handle logistics for MIT classes)
 • Bán hàng khuyến mãi và báo cáo bán hàng khuyến mãi (Handle promotion gifts selling)
 • Các công việc hành chính khác (Handle other admin tasks)

2. Kiểm soát và thực hiện và việc thu phí bảo hiểm, chi tin bảo hiểm (Monitor & perform premium collection and disbursement task)
 • Thu phí bảo hiểm từ khách hàng, thu phí viên và đại lý (Collect premiums from clients, agents and collectors)
 • Yêu cầu, in và cấp phiếu thu tương ứng khi thu phí từ khách hàng (Request, print and issue receipts to clients when collecting premiums accordingly)
 • Chi trả các khoản thanh toán cho khách hàng (Disburse money to client according to respective DNRs)
 • Kiểm tra sự đầy đủ và hợp lệ hồ sơ ơn yêu cầu BH (Check the sufficiency and validity of application forms submitted)

3.Kiểm soát và hướng dẫn công việc hỗ trợ đội ngũ đại lý (Monitor & conduct agency support)
 • Giải đáp thắc mắc của đại lý liên quan đến quy định hành chính (Guide agents admin procedures)
 • In và phát phiếu thu cho đại lý (Request and Print receipts for agents)
 • Thực hiện các công việc hỗ trợ hành chính khác (Do other agency admin tasks)Kiểm soát và thực hiện và việctrả li điện thoại, tiếp khách hàng đến trực tiếp văn phòng (Monitor and receive calls from clients, handle outbound calls and welcome walk-in clients)
 • Giải đáp thắc mắc của khách hàng v hợp đồng và quy định hành chính liên quan đến hợp đồng bảo hiểm (Reply clients’ inquiries about policy and admin procedures related to policy)
 • Hướng dẫn khách hàng thực hiện thủ tục hành chính khi khách hàng yêu cầu (Guide clients to fulfill admin procedures according to clients’ requests)
 • Tư vấn khách hàng duy trì hợp đồng (Handle policy conservation)
 • Tiếp nhận khiếu nại khách hàng và phối hợp với nhân viên/bộ phận liên quan giải quyết khiếu nại (Receive complaints from clients and Coordinate with the staff in-charge of handling complaints to solve for clients)
 • Thực hiện các công việc liên quan đến khiếu nại từ Khách hàng (complaint handling)
  Kiểm soát và thực hiện các cuộc gi chủ động đến khách hàng (Handle outbound calls to clients)
 • Chúc mừng hợp đồng mới cấp (welcome calls)
 • Thông báo kết quả bồi thưng (Inform client of claim result)
 • Hợp đồng đã phân công lại đại lý phục vụ sau 2 tuần (Reassigned policies after 2 weeks)
 • Kiểm tra ngẫu nhiên H trước khi cấp theo yêu cầu của bộ phận thẩm định (Random check call to client before issuing policy)
 • Kiểm tra ngẫu nhiên KH tham gia HBH liên kết đầu tư/ liên kết chung trước khi cấp (randome check call to client buying RPUL & UL products)
 • Liên hệ KH theo danh sách từ POS (policy suspense, unsuccessful bank-transfer…)
 • Thực hiện liên hệ KH theo danh sách hàng quý của bộ phận Quan hệ Khách hàng (Quarterly mini-survey to clients as Customer Relationship Unit’s request).
 • Liên hệ với khách hàng hi thăm thông tin địa chỉ gửi thư trong trưng hợp thư bị trả lại (Contact clients to ask clients’address in case mails are returned.Kiểm soát và thực hiện kiểm tra trùng tên, nhập hợp đồng mới và thay đổi thông tin hợp đồng bảo hiểm
  (Monitor and check client’s potential name scan on Bridger, input new policy and process change when client requests as requirements)
 • ối chiếu tên của những khách hàng với danh sách khủng bố hàng tuần (Weekly scan customer name with Terrorist list on Bridger system & report weekly)
 • Hỗ trợ nhập thông tin hợp đồng bảo hiểm mới, scan và email hồ sơ bảo hiểm cho bộ phận thẩm định (Input new policy information on system, scan & email application forms to NB team)
 • Thực hiện thay đổi thông tin hợp đồng bảo hiểm theo yêu cầu của khách hàng (Process policy changes when client requests as requirements)Quản lý đội ngũ thu phí viên (Supervisor collector team management)
 • Giám sát công việc đội thu phí viên để đạt chỉ tiêu năng suất thu phí (Supervise collectors’ job performance in order to achieve targeted collection productivity)
 • Kiểm tra giám sát quản lý hóa đơn, phiếu thu, số phí tối đa cho phép thu đối với mỗi thu phí viên (Monitor invoices/receipts issued to collectors and cash limit assigned to collectors)
 • Giám sát việc tuyển dụng (khi phát sinh) & tổ chức huấn luyện đầu vào và định kỳ nhằm không ngừng nâng cao kỹ năng dịch vụ KH cho đội thu phí viên (Recruit (if any) and conduct orientation and regular training to improve customer service quality of collector team)Kiểm soát và thực hiện việc huấn luyện/hướng dẫn cho các nhân viên mới và buổi hp chia sẻ thủ tục hành chính với bộ phận kinh doanh (Monitor and conduct training refreshment for new staff and have administration presentations to agency force)
 • Thực hiện huấn luyện cho các nhân viên mới (Conduct training for new staff)
 • Thực hiện chương trình nâng cao nghiệp vụ cho các đồng nghiệp (Conduct refresh/advanced training for colleagues)
 • Thực hiện buổi hp chia sẻ với bộ phận kinh doanh (Have presentations to agency channel)Các công việc khác (Other tasks)
 • Yêu cầu và giao hóa đơn cho khách hàng khi có yêu cầu (Request and delivery issued invoice to Client when Client’s request)
 • ảm bảo thông tin của khách hàng được bảo quản tuyệt mật tại các khu vực phụ trách (Ensure client’s information is kept confidential at respective locations)
 • Tuân thủ các chính sách/ quy định của công ty (Ensure company policies/ regulatory/ requirements are followed at respective location)
 • Hỗ trợ thực hiện công việc của bộ phận khi cần (Support daily team tasks when necessary)
 • Hỗ trợ công việc khi đồng nghiệp nghỉ phép (Back up for Colleagues)
 • ảm bảo hoàn tất công việc hàng ngày chính xác và kịp thi (Ensure to complete daily work exactly and timely)
 • Quản lý tài sản, cơ sở vật chất và chi tiêu của văn phòng (Control expenses within budget and manage office property)
 • Thực hiện các công việc theo sự chỉ định của cấp quản lý trực tiếp (Perform tasks when assigned by direct management)

If you are ready to unleash your potential, it’s time to start your career with Manulife/John Hancock.
About Manulife
Manulife Financial Corporation is a leading international financial services group that helps people make their decisions easier and lives better. With our global headquarters in Toronto, Canada, we operate as Manulife across our offices in Canada, Asia, and Europe, and primarily as John Hancock in the United States. We provide financial advice, insurance, and wealth and asset management solutions for individuals, groups and institutions. At the end of 2019, we had more than 35,000 employees, over 98,000 agents, and thousands of distribution partners, serving almost 30 million customers. As of March 31, 2020, we had $1.2 trillion (US$0.8 trillion) in assets under management and administration, and in the previous 12 months we made $30.4 billion in payments to our customers. Our principal operations are in Asia, Canada and the United States where we have served customers for more than 155 years. We trade as MFC on the Toronto, New York, and the Philippine stock exchanges and under 945 in Hong Kong.
Manulife is an equal opportunity employer. We strive to attract, develop and retain a workforce that is as diverse as the customers we serve and to foster an inclusive work environment that embraces the strength of cultures and individuals. We are committed to fair recruitment, retention and advancement and we administer all of our practices and programs based on qualification and performance and without discrimination on any protected ground. It is our priority to remove barriers to provide equal access to employment. A Human Resources representative will consult with applicants contacted to participate at any stage of the recruitment process who request any accommodation. Information received regarding the accommodation needs of applicants will be addressed confidentially.

Job Details

Manulife Financial Corporation is a leading international financial services group that helps people make their decisions easier and lives better. With our global headquarters in Toronto, Canada, we operate as Manulife across our offices in Canada, Asia, and Europe, and primarily as John Hancock in the United States. We provide financial advice, insurance, and wealth and asset management solutions for individuals, groups and institutions. At the end of 2019, we had more than 35,000 employees, over 98,000 agents, and thousands of distribution partners, serving almost 30 million customers. As of March 31, 2020, we had $1.2 trillion (US$0.8 trillion) in assets under management and administration, and in the previous 12 months we made $30.4 billion in payments to our customers. Our principal operations are in Asia, Canada and the United States where we have served customers for more than 155 years. We trade as 'MFC' on the Toronto, New York, and the Philippine stock exchanges and under '945' in Hong Kong. Manulife is an equal opportunity employer. We strive to attract, develop and retain a workforce that is as diverse as the customers we serve and to foster an inclusive work environment that embraces the strength of cultures and individuals. We are committed to fair recruitment, retention and advancement and we administer all of our practices and programs based on qualification and performance and without discrimination on any protected ground. It is our priority to remove barriers to provide equal access to employment. A Human Resources representative will consult with applicants contacted to participate at any stage of the recruitment process who request any accommodation. Information received regarding the accommodation needs of applicants will be addressed confidentially.

Similar Jobs

Career Advice to Find Better