Search by job, company or skills

Chuyên Viên Thu Hồi Nợ Dưới 90 Ngà y Tại Hà Nội TA092

VPBank

  Highlights

  Job Description

  More Info

  Recruiter Info

0-2 Years
4 months ago
15 Viewed
0 Applied

Job Description

M T Cng Vic

 • Thu thp thng tin v khon n (bao gm n tn chp, n c ti sn bo m nhm n t 0-90 ngy), thng tin khch hng phc v cho cng tc thu hi n.
 • Nghin cu, nh gi h s, lp phng n v thc hin thu hi n.
 • Thc hin cc tc nghip thu hi n (in thoi, gi vn bn, gp mt khch hng trc tip, tham gia t gic Khch hng ra c quan Cng an)
 • Qun l h s x l n trong phm vi cng vic c giao.
 • Bo co v cng tc thu hi n nh k v t xut theo yu cu ca lnh o.
 • Cc nhim v khc khi c cp trn phn cng.

Yu Cu Cng Vic

 • K nng giao tip tt. Ging ni r rng, dt khot. Phn ng nhanh.
 • Thng tho ng ph, c xe my ring.
 • u tin ng vin c kinh nghim lm vic ti cc ngn hng, AMC, t chc ti chnh.
 • Tin hc vn phng c bn (word, email)

Job tags: Chuyn Vin Qun L Khon Vay Di Ngy TA lut thu hi n qun l n qun l khon vay Chuyn Vin Qun L Khon Vay Di Ngy Ti H Ni TA vic lm h ni vic lm cu giy
Follow
Save
Report

Similar Jobs

Career Advice to Find Better

Interview TipsResume & Cover LettersSalary NegotiationWork Life Balance
Last Updated: 05-04-2024 03:26:36 AM
Home Jobs in Hanoi Chuyên Viên Thu Hồi Nợ Dưới 90 Ngà y Tại Hà Nội TA092
Beware of Scammers

We don’t charge money for job offers