Search by job, company or skills

Chuyên viên Dịch vụ khách hà ng - Hồ Chí Minh - TA083

VPBank

  Highlights

  Job Description

  More Info

  Recruiter Info

0-2 Years
2 months ago
33 Viewed
0 Applied

Job Description

Phc Li

 • Bo him
 • Du Lch
 • Ph cp
 • ng phc
 • Thng
 • Chm sc sc khe
 • o to
 • Tng lng
 • Cng tc ph
 • Ph cp thm nin
 • Ch ngh php
 • Ch tp th dc

M T Cng Vic

Trch Nhim Chnh

 • L i s thng hiu ca VPBank mang n cho khch hng tri nghim v dch v tt nht qua mi ln giao ch ti chi nhnh ca VPBank i vi KHTC
 • Thc hin cc nghip v pht sinh hng ngy, m bo chnh xc v kp thi. Kim sot nng cao s hi lng ca Kh vi VPBank. L tm gng dch v vn hnh kiu mu.
 • Cung cp dch v xuyn sut, ng nht ti mi im chm trn hnh trnh s dng sn phm/ dch v ca KHTC k c cc hnh trnh sn phm c th, digital , cng ty FDI ( cng ty nc ngoi/ tp on a quc gia)

M T Cng Vic

 • m bo CLDV khi giao dch vi khch hng.
 • Thc hin cc giao dch ti quy vi khch hng
 • Nhn din v gii quyt cc thc mc, khiu ni, phc v kp thi yu cu ca khch hng.
 • Thc hin cc cng vic lin quan n chuyn mn nghip v.
 • Thc hin tt c cc nghip v lin quan n tin mt (giao dch np/ rt tin ti khon, nhn/ chuyn tin, gi/ rt tit kim)
 • Thc hin tt c cc giao dch khng lin quan n tin mt (m/ ng ti khon, chuyn khon, pht hnh th, qun l h s khch hng,...)
 • Thc hin cc cng vic h tr tn dng (y h s khch hng ln cc phn h, tip nhn tra cu thng tin CIC, qun l h s khch hng vay,...)
 • Qun l qu nghip v ti chi nhnh (kim m, phn loi, cn qu). m bo khng c sai st trong giao dch tin mt, tun th quy nh v an ton kho qu v cc quy nh, quy trnh ca VPBank v NHNN.
 • Tip nhn gii quyt cc thc mc, khiu ni, phn nn ca khch hng v h tr hng dn khch hng.
 • Lin tc tm kim c hi nng cao tri nghim KH
 • Ch ng gi m khai thc nhu cu ca KH nhm nng cao cht lng dch v v h tr hot ng bn
 • L cu ni gia chi nhnh vi Digital Hub v cc n v backoffice trong vic tip nhn x l cc vng mc, kh khn, phn nn ca KHTC
 • o to h tr, hng dn trc tip cho KH ti a bn theo nhu cu / ng k ca VKD
 • Thng xuyn cp nht v nng cao nghip v cng nh cc k nng CSR Corp cn thit
 • Tham gia cc hot ng o to hun luyn ti n v v ngn hng.
 • Trau di t duy DVKH nhm tm kim cc c hi ci tin CLDV

Yu Cu Cng Vic

Yu Cu Cng Vic

 • Trnh Hc vn

Tt nghip cao ng tr ln chuyn nghnh Kinh t, Ti Chnh, Ngn hng

 • Cc Kinh nghim lin quan
 • u tin ng vin c kinh nghim trong lnh vc vn hnh/ pht trin sn phm/ dch v khch hng dnh cho phn khc doanh t chc
 • Kin thc/ Chuyn mn c lin Quan
 • C hiu bit v cc sn phm dch v c lin quan ca ngn hng thng mi
 • Cc K Nng
 • K nng qun l thi gian. Chu c p lc cng vic.
 • K nng lm vic nhm.
 • K nng Ting Anh v tin hc vn phng chun MOS theo quy nh ca VPBank.
 • K nng giao tip hiu qu.
 • T duy i mi v sng to.
 • Cc nng lc khc/ others
 • Cn thn, trung thc v c trch nhim cao trong cng vic.
 • Ham hc hi.

Quyn Li

 • Thu nhp hp dn, lng thng cnh tranh theo nng lc
 • Thng cc Ngy l, Tt (theo chnh sch ngn hng tng thi k)
 • c vay u i theo chnh sch ngn hng tng thi k
 • Ch ngy php hp dn theo cp bc cng vic, c hng ch du lch h
 • Bo him bt buc theo lut lao ng + Bo him VPBank care cho CBNV ty theo cp bc v thi gian cng tc
 • c tham gia cc kha o to ty thuc vo Khung o to cho tng v tr
 • Thi gian lm vic: t th 2 th 6 & sng th 7
 • Mi trng lm vic nng ng, thn thin, c nhiu c hi hc o to, hc hi v pht trin; c tham gia nhiu hot ng vn ha th v (cuc thi v th thao, ti nng, hot ng teambuiding...)

Job tags: Chuyn vin Dch v khch hng - Chuyn vin Dch v khch hng - Chuyn vin Dch v khch hng - H Ch Minh - TA
INDUSTRY
FUNCTION
Follow
Save
Report

Similar Jobs

Career Advice to Find Better

Interview TipsResume & Cover LettersSalary NegotiationWork Life Balance
Last Updated: 28-05-2024 08:55:03 PM
Home Jobs in Hai Duong Chuyên viên Dịch vụ khách hà ng - Hồ Chí Minh - TA083
Beware of Scammers

We don’t charge money for job offers