Search by job, company or skills

Chuyên viên cao cấp Kế toán tổng hợp

Golden Gate Restaurant Group

  Highlights

  Job Description

  More Info

  Recruiter Info

2-5 Years
24 days ago
24 Viewed
0 Applied

Job Description

 • Sot xt s liu trn s sch, hch ton bt ton tng hp cui k;
 • Sot xt s liu hch ton k ton ca cc nhm phn hnh m bo ghi nhn ph hp theo quy nh.
 • Sot xt v lp bo co Profit & loss (PL) qun tr , Balance sheet (BS), Cash flow (CF) thng, qu, nm cho cng ty m v lp Bo co ti chnh hp nht.
 • T chc cng tc ghi chp s liu k ton phc v cng tc lp bo co ti chnh theo chun mc k ton quc t (IFRS)
 • Sot xt v cung cp s liu cho c quan thu, kim ton, ngn hng khi c yu cu.
 • Lm vic vi kim ton, gii trnh s liu v theo di tin bo co kim ton ng hn.
 • Cp nhn cc quy nh, chnh sch lin quan v a cc khuyn ngh ph hp vi hot ng ca cng ty.
 • T chc lu tr d liu theo quy nh.
 • Tham gia cc d n ca cng ty khi c yu cu.
 • Thc hin hch ton bt ton tng hp v phn b chi ph trn phn mm SAP.
 • Sot xt cc s liu v doanh thu, thu nhp, gi vn v chi ph trong thng ca cc team phn hnh m bo cc ghi nhn ph hp vi quy nh.
 • Lp bo co PL qun tr theo thng v tng hp thuyt minh cc ghi nhn trn PL qun tr trong thng. m bo bo co qun tr khp vi bo co ti chnh.
 • Gi bo co PL cho qun l chui, vng.
 • Cung cp s liu trn PL qun tr cho b phn ti chnh cng ty.
 • Kim sot s d cc ti khon trn TB, BS a ra cc khuyn ngh iu chnh ph hp cc quy nh v k ton, thu.
 • Lp bo co BS thng, qu, nm.
 • Sot xt v lp bo co hp nht PL qun tr thng.
 • Sot xt v lp bo co hp nht BS v CF qu, nm.
 • Sot xt v cung cp s liu ph hp cho kim ton ni b, kim ton c lp, c quan thu, ngn hng, thng k... khi c yu cu.
 • Cht s liu kim ton theo k kim ton v cui nm ti chnh, thc hin cc bt ton iu chnh kim ton ln s sch ph hp.
 • Theo st tin bo co kim ton m bo ng hn.
 • Lp bo co ti chnh nm, thuyt minh chnh lch s liu gia bo co qun tr v bo co ti chnh
 • Hng dn, t chc cng tc ghi chp s liu phc v cng tc lp BCTC theo chun mc quc t IFRS
 • Ch ng lm vic vi cc b phn, phng ban x l cc cng vic pht sinh trong phm vi cng vic c giao.
 • T chc cng tc lu tr d liu theo quy nh.
 • Cp nht kp thi cc thng tin, chnh sch mi v lut thu, k ton lin quan n hot ng cng ty a khuyn ngh ph hp.
 • Tham gia cc d n ca cng ty khi c yu cu.
 • i cng tc khi c yu cu.

Yu cu ng vin*

 • Tt nghip i hc chuyn ngnh k ton, kim ton.
 • T 5 nm kinh nghim, ti thiu c 02 nm kinh nghimlp bo coti chnhhp nhtm hnh tp on
 • u tin c chng ch CPA, chng ch chun mc bo co ti chnh quc t (IFRS) hoc tip cn chun mc bo co ti chnh IFRS
 • u tin cc bn lm v tr trng nhm kim ton.
 • Ting Anh c hiu vn bn.
 • C k nng s dng cc ng dng office c bn v nng cao.
 • C t duy logic h thng.
 • Chu c p lc cao trong cng vic.
 • Bit s dng phn mm SAP l mt li th.
 • u tinng vin lm vic ti cng ty kim ton ln.

Quyn li ng vin*

i ng:

- Lng cnh tranh + thng+ thng lng 13,...

- c tham gia cc kha hun luyn, o to nng cao k nng, nghip v ca Golden Gate.

C hi th thch v pht trin:

- C hi c lm vic trong mi trng lm vic chuyn nghip, l tp on F&B hng u Vit Nam.

- c ng h, trao quyn cho nhng kin sng to v t ph.

Vn ho mi trng lm vic:

- Lm vic Th 2 - Th 6 (8h30 - 17h30)

- Mi trng lm vic tr, nng ng, sng to, cng bng, k lut.

- C l trnh thng tin r rng.

INDUSTRY
FUNCTION
Follow
Save
Report

Similar Jobs

Chuy n vi n c p cao k to n thu

Company Name Confidential

K to n T ng h p

Company Name Confidential

People also considered

Vung Tau

Career Advice to Find Better

Interview TipsResume & Cover LettersSalary NegotiationWork Life Balance
Last Updated: 20-06-2024 11:50:50 AM
Home Jobs in Hanoi Chuyên viên cao cấp Kế toán tổng hợp
Beware of Scammers

We don’t charge money for job offers